F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Tripali Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v ozimých a jarních obilninách.

Účinná látka
florasulam 105 g/kg
metsulfuron-methyl 82,8 g/kg
tribenuron-methyl 83 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
250 g

Evidenční číslo
5023-1

HRAC skupina
B
B
B

Působení přípravku
Tripali je kombinovaný herbicid obsahující tři účinné látky, které jsou přijímány převážně prostřednictvím listů. V citlivých plevelných rostlinách blokují enzym acetolaktátsyntetázu (ALS), který je nezbytný pro tvorbu důležitých aminokyselin. Plevele do 6 hodin od aplikace přestávají růst a tedy přijímat vodu a živiny, a tím konkurovat obilnině. Následně během několika týdnů hynou. Nejlepší a nejrychlejší účinnosti je dosahováno proti malým intenzivně rostoucím plevelům ve fázi 2 až 6 listů. Účinnost není závislá na teplotě, ošetřovat lze i za nízkých jarních teplot. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci nemají negativní vliv na působení přípravku. Vůči obilninám je přípravek vysoce selektivní.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele
Bažanka roční, heřmánky, hluchavky, hořčice polní, chrpa polní*, kakosty*, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, kopřiva žahavka, lilek černý, mák vlčí, mrkev obecná, merlík bílý, mléč drsný, nepatrnec rolní, opletka obecná, penízek rolní, pcháč rolní*, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno červivec, rmen rolní, ředkev ohnice, řepka-výdrol**, starček obecný, svízel přítula, tetlucha kozí pysk, truskavec ptačí*, úhorník mnohodílný, violka rolní*

Méně citlivé plevele
Rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, zemědým lékařský

* do 5 cm ** nedostatečná účinnost na Clearfield odrůdy

Doporučení pro aplikaci
Herbicid Tripali je určen pro jarní postemergentní aplikaci v ozimých a jarních obilninách. Ošetření lze provádět od 3. listu obilniny až do konce sloupkování resp. plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 13–39). V ozimech je doporučena časná jarní aplikace v dávce 50 g/ha, v jařinách v dávce 40–50 g/ha, vždy na aktivně rostoucí plevele, optimálně ve fázi 2–6 listů. Účinnost přípravku za podmínek nepříznivých pro aplikaci (sucho, přerůstající plevele) lze podpořit tank-mixem se smáčedlem Trend 90. Doporučená dávka vody: 200–400 l/ha.

Mísitelnost
Přípravek je mísitelný s řadou herbicidů, růstových regulátorů, insekticidů, fungicidů a listových hnojiv. K rozšíření účinnosti proti trávovitým plevelům (chundelka metlice, oves hluchý) lze Tripali použít v tank-mixu s herbicidy Lentipur 500 FW, Axial Plus, Avoxa.
Přípravek je možné kombinovat s růstovými regulátory na bázi účinných látek CCC nebo trinexapac-ethyl (např. Cuadro NT), nelze mísit s regulátory obsahujícími ethephon. Herbicid Tripali je možné použít v kombinaci s kapalným dusíkatým hnojivem DAM 390.

Následné plodiny
Po jarní aplikaci a normální sklizni obilniny je na podzim téhož roku po kultivaci půdy možné zařadit ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. V dalším roce je možné pěstovat všechny obvyklé polní plodiny. Na zásaditých půdách (pH>7) a/nebo v případě delšího období velmi suchého počasí s nedostatkem srážek mezi aplikací přípravku a setím následných plodin, se doporučuje uvedené ozimy zařadit nejdříve 4 měsíce po aplikaci. Citlivé meziplodiny mohou být poškozeny.
Pěstování zeleniny, květin a okrasných keřů je doporučeno až po uplynutí 16 měsíců od aplikace přípravku.

Náhradní plodiny
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je možné po dobu 3 měsíců od aplikace přípravku vysévat pouze pšenici.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.