F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Command 36 CS Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly
v řepce olejce, bramboru, hrachu, máku setém a dalších plodinách.

• Výborná účinnost na svízel přítulu a řadu dalších plevelů
• Flexibilní dávkování
• Výhodný tank-mix partner
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod
• Základ balíčku Command komplet Q pro komplexní ochranu řepky olejky proti plevelům

Účinná látka
clomazone 360 g/l

Formulace
suspenze kapsulí (CS)

Balení
0,5 l a 2 l

Působení přípravku
Command 36 CS je reziduální herbicid s obsahem účinné látky clomazone. Systémově působící clomazone je přijímán převážně kořeny plevelných rostlin. V rostlinných buňkách inhibuje tvorbu chlorofylu a karotenoidů, čímž u citlivých druhů dochází k vybělení listů vzcházejících rostlin a následnému odumření. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Vydatné srážky následující po aplikaci mohou zejména na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem humusu způsobit příznaky fytotoxicity, které však jsou zpravidla přechodné a bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Aplikace se provádí preemergentně, nejlépe do 3 dnů po zasetí řepky. Přípravek lze použít sólo anebo v kombinaci s dalším herbicidem k rozšíření spektra účinnosti. Dávka se volí v intervalu 0,15–0,25 l/ha v závislosti na převládajícím plevelném spektru a na použitém herbicidním partnerovi. V praxi se osvědčily kombinace s přípravky na bázi účinných látek pethoxamid, metazachlor anebo napropamide.
Command 36 CS + Quantum (pethoxamid) jsou součástí balíčku Command komplet Q, který řeší v podstatě kompletní spektrum dvouděložných plevelů včetně obtížných kakostů.

Brambor
Aplikace se provádí preemergentně, tj. např. po slepé proorávce. Vegetační vrcholy musí být pod povrchem půdy. Lze kombinovat s registrovanými přípravky na bázi metribuzinu.

Hrách
Aplikace se provádí preemergentně do 3 dnů po zasetí. Lze kombinovat s vhodnými registrovanými herbicidy.

Mák setý
Aplikace se provádí preemergentně do 3 dnů po zasetí. Lze použít v tank-mixu s registrovanými přípravky na bázi chlorotoluronu (např. Lentipur 500 FW), mesotrionu nebo isoxaflutolu.

Cukrovka
Aplikace se provádí postemergentně od 2. do 8. listu cukrovky. Ve fázi 2.–4. listu je max. povolená dávka 0,05 l/ha, ve fázi 4.–8. listu max. 0,1 l/ha. Přípravek lze použít maximálně 3x do celkové dávky 0,2 l/ha. Hubí mračňák Theophrastův, svízel přítulu, tetluchu kozí pysk, opletku obecnou, bažanku roční, merlíky a některé další dvouděložné plevele. Nedoporučuje se míchat s přípravky obsahujícími chloridazon, s kapalnými formulacemi metamitronu a s gra­minicidy. Při nedodržení doporučeného dávkování či v případě nesprávné aplikace (překrytí aplikačních pásů), anebo v případě vydatných dešťových srážek po aplikaci nebo stresových podmínek v podobě sucha či intenzivního slunečního svitu, může dojít k částečnému vybělení listů cukrovky. Tyto projevy jsou obvykle dočasné a nemají negativní vliv na výnos.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny
Po zaorání řepky ozimé lze na jaře vysévat kukuřici, pšenici jarní, ječmen jarní, oves, slunečnici, cukrovku, krmnou řepu, brukvovitou zeleninu nebo pěstovat brambory.
Po likvidaci porostů plodin ošetřených na jaře lze pěstovat kukuřici, oves, brambory a brukvovitou zeleninu. Po středním zpracování půdy lze vysévat také pšenici jarní, ječmen jarní a slunečnici.

Registrace v České republice

 


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.