F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Coragen 20 SC Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně kukuřice proti zavíječi kukuřičnému, bramboru
proti mandelince bramborové, jabloně, hrušně, slivoně a révy vinné
proti obalečům a různých druhů zeleniny proti škůdcům.

• Inovativní účinná látka s lokálně systémovou účinností
• Hubení širokého spektra škůdců
• Rychlá a dlouhodobá účinnost nezávislá na teplotě
• Maximální tolerance k užitečnému hmyzu a včelám
• Vhodný do systémů integrované produkce (SISPO)

Účinná látka:
chlorantraniliprole 200 g/l (= Rynaxypyr)

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
300 ml, 1 l

Působení přípravku
Coragen 20 SC obsahuje účinnou látku chlorantraniliprole ze skupiny diamidů s kontaktním a požerovým působením a lokálně systémovou účinností. Tato účinná látka způsobuje blokaci svalové funkčnosti hmyzích škůdců, vedoucí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy, snížené mobilitě a následnému úhynu. Ošetřené rostliny jsou tak v podstatě okamžitě chráněny před poškozením způsobeným žírem škůdců. Přípravek působí převážně jako larvicid a ovilarvicid, to znamená, že hubí již vylíhlé larvy a larvy právě opouštějící vajíčka. V závislosti na druhu škůdce vykazuje i ovicidní účinnost. V některých případech má přípravek nepřímý účinek také na dospělce, což pomáhá snížit početnost příštích generací škůdce. Příkladem je obaleč jablečný (Cydia pomonella), kde Coragen 20 SC působí larvicidně, ovilarvicidně, částečně ovicidně a zároveň snižuje schopnost pohybu samců a plodnost samic škůdce. Tím je zajištěna vysoce efektivní ochrana plodů.
Coragen 20 SC má vynikající toxikologický a ekotoxikologický profil s minimálním dopadem na užitečný hmyz, a proto je ideální pro použití v systémech integrované produkce. Přípravek je maximálně tolerantní vůči opylovačům, predátorům (např. Typhlodromus pyri), parazitoidům (např. Aphidius rhopalosiphi) a má tak pozitivní vliv na udržení přirozené rovnováhy v porostu.
Vzhledem k unikátnímu způsobu účinku přípravek spolehlivě hubí i populace škůdců, u kterých se vyvinula rezistence k jiným účinným látkám. Je proto ideální pro použití v rámci antirezistentních programů ochrany.
Přípravek se vyznačuje vysokou odolností dešťovým srážkám dvě hodiny po aplikaci, účinkem nezávislým na teplotě resp. spolehlivou účinností i za vyšších teplot a dobrou UV stabilitou.
Coragen 20 SC je insekticid s vysokou účinností a dlouhým reziduálním působením proti širokému spektru škůdců. Spolehlivě hubí housenky motýlů (např. zavíječ kukuřičný, obaleč jablečný a další) a larvy některých dalších škůdců (např. mandelinka bramborová).

Doporučení pro aplikaci
Jabloně, hrušně

Aplikace proti obalečům a podkopníčkům v jabloni a hrušni a proti obalečům ve slivoni se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace. Ovilarvicidní účinnost přípravku zabezpečí hubení housenek škůdce již během líhnutí z nakladených vajíček, a tím v maximální míře eliminuje poškození plodů.

Réva vinná
Aplikace proti obalečům se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Brambor
Aplikace proti mandelince bramborové se provádí podle signalizace, na počátku líhnutí larev. Vyšší dávka z uvedeného rozpětí se použije při silnějším výskytu škůdce a při požadovaném delším reziduálním účinku.

Kukuřice
Aplikace proti zavíječi kukuřičnému se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek.

Zelenina (pole)
Přípravek je určen k hubení škůdců z řádu motýlů a pochmurnatky mrkvové v brokolici, kapustě, květáku, zelí hlávkovém a v kořenové zelenině. Aplikace proti housenkám motýlů se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek. Aplikace proti pochmurnatce mrkvové se provádí podle signalizace, během kladení vajíček, před vrcholem náletu dospělců škůdce.

Rajče (skleníky)
Aplikace proti makadlovce Tuta absoluta se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí larev

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.