F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Aurora 40 WG Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé, ječmeni, triticale, žitě a ovsu setém

• Registrace ve všech druzích obilnin
• Rychlý kontaktní účinek na řadu dvouděložných plevelů
• Spolehlivá účinnost i za nízkých teplot
• Možnost použití na podzim i na jaře
• Výhodný a cenově příznivý tank-mix partner

Účinná látka
carfentrazone ethyl 400 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
400 g

Působení přípravku
Aurora 40 WG obsahuje účinnou látku carfentrazone ethyl s rychlým kontaktním účinkem na citlivé plevele, které odumírají již během několika dní po aplikaci. Účinná látka je přijímána výlučně listy plevelných rostlin. Přípravek působí i za nízkých teplot již od +1 °C, což umožňuje časnou jarní anebo pozdější podzimní aplikaci v rámci registrovaného aplikačního okna. Déšť 1 hodinu po aplikaci už nesnižuje účinnost přípravku.

Citlivé plevele
Hluchavky, hulevník, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavce, lilek černý, mračňák Theophrastův, ohnice polní, opletka obecná, penízek rolní, rdesna, rozrazily, svízel přítula, úhorník, violky (do 4. listu)

Středně citlivé plevele
Bažanka roční, merlíky, výdrol slunečnice, výdrol řepky

Odolné plevele
Heřmánkovité plevele, mák vlčí, vytrvalé plevele

Doporučení pro aplikaci
V ozimých obilninách se aplikace provádí na podzim nebo na jaře. V případě pšenice a ječmene od 3. listu obilniny, u triticale a žita od začátku odnožování.
V jarních obilninách se aplikace provádí od začátku odnožování.
Aplikace se provádí na vzešlé plevele, optimálně do 6. listu, svízel přítula do 5. přeslene, violky do 4. listu.

Vyšší dávka z doporučeného rozpětí 40–50 g/ha je vhodná na plevele v pokročilejší vývojové fázi anebo při jejich zvýšeném výskytu. Předpokladem účinnosti je zajištění dostatečného pokrytí plevelných rostlin postřikovou kapalinou. Doporučené množství vody je 200–400 l/ha. Přípravek nelze použít v množitelských porostech ovsa setého.

Registrace v České republice

Mísitelnost
Aurora 40 WG je výborný partner do tank-mixů s řadou dalších postemergentních herbicidů pro posílení účinku na svízel přítulu, rozrazily, hluchavky, úhorník a další dvouděložné plevele.
Pro komplexní odplevelení ozim. obilnin lze použít výhodnou kombinaci Aurora 40 WG 40–50 g/ha + Lentipur 500 FW 1,5–3 l/ha.
Dalšími doporučenými tank-mix partnery jsou herbicidy Express 50 SX, Dicopur M 750, Glean 75 PX, vždy v souladu s jejich registrací.

Následné plodiny
V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.