F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Gramin Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých a vytrvalých jednoděložných plevelů
a výdrolu obilnin v řepce olejce, cukrovce, slunečnici a dalších plodinách.

• Široká registrace do řady plodin včetně řepky olejky
• Výborná účinnost proti jednoletým travám
• Účinná likvidace výdrolu obilnin
• Spolehlivé hubení pýru včetně oddenků
• Příznivá ekonomika aplikace s vysokou návratností

Účinná látka
quizalofop-P-ethyl 50 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Účinná látka je přijímána přes listy a poté rozváděna do celé rostliny. Gramin zajišťuje spolehlivé hubení jak nadzemních částí plevelů, tak i oddenků a kořenů. Gramin hubí obtížné trávovité plevele v mnoha druzích kulturních plodin.
Výborně působí proti pýru plazivému, ježatce kuří noze, ovsu hluchému, výdrolu obilnin, chundelce metlici, jílkům, bérům.

Doporučení pro aplikaci
Jednoleté trávovité plevele
1–1,5 l/ha podle vývojové fáze plevelů a vegetačních podmínek v době aplikace. Uvedená dávka proti jednoletým travám má významný vliv na potlačení pýru.

Pýr plazivý - aplikace od 4 listů pýru
2–2,5 l/ha podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Na pozemcích dlouhodobě a silně zaplevelených pýrem je vyšší účinnosti dosaženo tehdy, pokud je podzemní systém pýru mechanicky rozrušen na menší části, do nichž graminicid spolehlivěji a rovnoměrněji proniká.

Výdrol obilnin
0,7–1 l/ha v závislosti na množství a vývojové fázi výdrolu. V případě masivního výskytu výdrolu je důležitá včasná aplikace zabraňující potlačení vzcházející řepky.
Obecně se nižší dávky přípravku Gramin použijí tehdy, jestliže jsou jednoleté trávovité plevele nebo výdrol obilnin v nižších vývojových fázích, tj. nepřerostlé. Pokud se už nachází ve vyšší vývojové fázi (odnožené) nebo jsou stresovány suchem, je třeba použít horní hranici registrovaných dávek. Optimální termín pro aplikaci je období, kdy mají trávovité plevele vhodné podmínky k růstu, především dostatek vláhy. Gramin lze aplikovat max. 1×, dávka vody: 200–400 l/ha.

Následné plodiny
Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.

Doporučené kombinace
Gramin je možné kombinovat s většinou herbicidů, fungicidů, insekticidů a hnojiv. Nedoporučují se kombinace s herbicidy na bázi fenoxykyselin a hnojiv se síranem amonným.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.