F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Cuadro NT Etiketa Bezpečnostní list

Regulátor růstu a vývoje určený ke zvýšení odolnosti obilnin
a semenných porostů trav proti poléhání.

• Registrace ve všech druzích obilnin
• Efektivní ochrana proti polehnutí porostu zkrácením internodií a zesílením stébla
• Podpora tvorby kořenů pro lepší příjem vody a potřebných živin
• Pozitivní vliv na výši výnosu a kvalitu zrna
• Flexibilní termín aplikace, možnost tank-mixů

Účinná látka
trinexapac-ethyl 250 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Cuadro NT obsahuje účinnou látku trinexapac-ethyl ze skupiny cyklohexandionů, které působí jako inhibitory enzymů v biosyntéze kyseliny giberelinové. Gibereliny jsou rostlinné hormony, které podporují prodlužovací růst. Trinexapac-ethyl účinně inhibuje jejich syntézu, a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin, zesílení stébla a k podpoře vývoje kořenů. Je přijímán převážně zelenými částmi rostlin a rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Tím dochází ke snížení celkové výšky rostlin a zvýšení odolnosti k poléhání.
Časný termín aplikace (BBCH 30–32) především výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo a má pozitivní vliv na růst kořenového systému. Díky mohutnějším kořenům mohou rostliny hospodárněji využívat vodu a lépe přijímat potřebné živiny.
Pozdější termín aplikace (BBCH 33–35 a později) má vliv zejména na zkrácení horních internodií a celkové zkrácení výšky porostu.
Teplota v době aplikace by měla být vyšší než 12 °C. Použití při teplotách nad 25 °C se nedoporučuje. Během vegetace je povolena max. 1 aplikace. Dávka vody: 200–400 l/ha.

Doporučení pro aplikaci
Pšenice ozimá
Aplikaci je doporučeno provádět ve fázi 1.–2. kolénka, tj. BBCH 31–32.

Pšenice jarní
Aplikaci je doporučeno provádět ve fázi 1.–2. kolénka, tj. BBCH 31–32.

Ječmen ozimý
Aplikaci je doporučeno provádět ve fázi 2. kolénka, tj. BBCH 32. Vyšší dávka z daného rozpětí je vhodná u odrůd více náchylných k poléhání.

Ječmen jarní
Aplikaci je doporučeno provádět ve fázi 1.–2. kolénka, tj. BBCH 31–32. Dávka 0,4 l/ha se používá pro zpevnění stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání na začátku sloupkování, dávku 0,3 l/ha lze použít později ke zkrácení posledního internodia a ke snížení celkové výšky porostu.

Oves setý
Aplikaci je doporučeno provádět ve fázi 1.–2. kolénka, tj. BBCH 31–32.

Žito ozimé, triticale ozimé
Aplikaci je doporučeno provádět ve fázi 2. kolénka, tj. BBCH 32.

Přípravek Cuadro NT není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů vod.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.