F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Cuadro NT Etiketa Bezpečnostní list

Regulátor růstu a vývoje určený ke zvýšení odolnosti obilnin
a semenných porostů trav proti poléhání.

• Registrace ve všech druzích obilnin
• Efektivní ochrana proti polehnutí porostu zkrácením internodií a zesílením stébla
• Podpora tvorby kořenů pro lepší příjem vody a potřebných živin
• Pozitivní vliv na výši výnosu a kvalitu zrna
• Flexibilní termín aplikace, možnost tank-mixů

Účinná látka
trinexapac-ethyl 250 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Cuadro NT obsahuje účinnou látku trinexapac-ethyl ze skupiny cyklohexandionů, které působí jako inhibitory enzymů v biosyntéze kyseliny giberelinové. Gibereliny jsou rostlinné hormony, které podporují prodlužovací růst. Trinexapac-ethyl účinně inhibuje jejich syntézu, a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin, zesílení stébla a k podpoře vývoje kořenů. Je přijímán převážně zelenými částmi rostlin a rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Tím dochází ke snížení celkové výšky rostlin a zvýšení odolnosti k poléhání.

Časný termín aplikace (BBCH 29–33) především výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo a má pozitivní vliv na růst kořenového systému. Díky mohutnějším kořenům mohou rostliny hospodárněji využívat vodu a lépe přijímat potřebné živiny.
Pozdější termín aplikace (BBCH 33–35 a později) má vliv zejména na zkrácení horních internodií a celkové zkrácení výšky porostu.
Cuadro NT je účinné již při teplotách od 7 °C. Aplikace při teplotách nad 25 °C se nedoporučuje. Během vegetace je povolena max. 1 aplikace. Dávka vody: 200–400 l/ha.

Doporučení pro aplikaci
Pšenice ozimá
Ošetření se provádí od konce odnožování až do 5. kolénka.

Pšenice jarní
Ošetření se provádí od konce odnožování až do 2. kolénka.

Ječmen ozimý
Ošetření se provádí od 2. do 5. kolénka, vyšší dávka z daného rozpětí je vhodná pro časnější aplikace anebo u odrůd více náchylných k poléhání.

Ječmen jarní
Ošetření se provádí od konce odnožování až do objevení se praporcového listu. Dávka 0,4 l/ha se používá pro zpevnění stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v časnější vývojové fázi, dávku 0,3 l/ha lze použít později ke zkrácení posledního internodia a ke snížení celkové výšky porostu.

Oves setý
Ošetření se provádí od konce odnožování až do objevení se posledního listu.

Žito ozimé, triticale ozimé
Ošetření se provádí od 2. kolénka až do začátku metání.

Přípravek Cuadro NT není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů vod.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.