F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Flordex 660 Etiketa Bezpečnostní list

Regulátor růstu a vývoje určený ke zvýšení odolnosti obilnin
proti poléhání.

• Rychlé a účinné zkrácení a zpevnění rostlin
• Možnost načasování aplikace podle skutečné potřeby porostu
• Použití i v pokročilých vývojových fázích obilnin
• Efektivní podpora tvorby výnosu a kvality zrna
• Ošetření s vysokou ekonomickou návratností

Účinná látka
ethephon 660 g/l

Formulace
rozpustný koncentrát (SL)

Balení
5 l

Působení přípravku
Flordex obsahuje ethephon, který rychle proniká do rostlinných pletiv, kde podporuje syntézu ethylenu. Ethylen společně s dalšími hormony zkracuje stonek a stimuluje tvorbu látek jako je lignin a celulosa, které významně zpevňují stéblo. Zároveň dochází i ke zkrácení stébla, a tím k významnému zvýšení odolnosti obilniny vůči poléhání. Kromě toho Flordex aktivuje i další enzymy v rostlinách obilnin, a tím pozitivně ovlivňuje tvorbu zrn. Optimální účinnosti je dosaženo aplikací za podmínek příznivých pro růst a vývoj obilnin. Vzhledem k rychlosti účinku se přípravek využívá zejména pro cílená ošetření, tj. aplikuje se v době, kdy hrozí nebezpečí polehnutí. Přípravek okamžitě redukuje prodlužovací růst.

Doporučení pro aplikaci
Ječmen jarní
Aplikace se provádí od objevení posledního listu (poslední list je dosud svinutý), až do stadia naduření listové pochvy (BBCH 37–45) dávkou 0,4–0,5 l/ha. Ošetření je nezbytné zejména u odrůd s nižší odolností k poléhání a u velmi hustých porostů.
Ječmen ozimý, triticale ozimé
Aplikace se provádí od objevení posledního listu (poslední list je dosud svinutý), až do stadia naduření listové pochvy (BBCH 37–45) dávkou 0,5–0,75 l/ha. Dávku 0,5 l/ha lze použít u odrůd více odolných k poléhání, resp. za podmínek méně příznivých k polehnutí porostu.

Pšenice ozimá, žito ozimé, pšenice jarní
Aplikace se provádí od fáze 2. kolénka do fáze praporcového listu (BBCH 32–39) dávkou 0,5–0,75 l/ha. Vyšší dávku je třeba použít u odrůd náchylných k poléhání a u velmi hustých porostů.

Regulace porostu ozimé pšenice se obvykle skládá z několika kroků v závislosti na vývojové fázi a hustotě porostu, vlastnostech odrůdy, míře intenzity pěstování a vývoji počasí. Zpravidla začíná již na podzim nebo časně na jaře použitím přípravků na bázi CCC pro podporu odnožování resp. zahuštění porostu (BBCH 14–25). Dalším krokem obvykle bývá aplikace přípravků obsahujících trinexapac-ethyl na začátku sloupkování (BBCH 29–33). V této fázi je proto vhodné použití přípravku Cuadro NT (trinexapac-ethyl 250 g/l), které vede k výraznému zkrácení spodních internodií, zesílení stébla a stimulaci růstu kořenového systému. Díky mohutnějším kořenům mohou rostliny efektivněji využívat dostupnou vodu a lépe přijímat potřebné živiny. Celý systém regulace se doporučuje završit aplikací regulátoru Flordex. Ten se uplatní zejména při regulaci růstu horních internodií, která mají velký význam pro tvorbu a ukládání asimilátů, a tím také vliv na kvalitu zrna a dosažený výnos. Flordex je vhodný zejména v případě intenzivního pěstování s použitím vysokých dávek dusíku a obecně u odrůd náchylných k poléhání.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.