F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Gajus Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v řepce olejce ozimér

Účinná látka
pethoxamid 400 g/l
picloram 8 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
10 l

Evidenční číslo
5542-0

HRAC skupina
K3
O

Působení přípravku
Gajus obsahuje dvě účinné látky s odlišným mechanismem účinku. Částečně systémový pethoxamid je přijímán především prostřednictvím kořenů, hypokotylu a děložních listů plevelných rostlin. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do fáze děložních listů, reziduální účinnost proti později vzcházejícím plevelům trvá několik týdnů. Systémový picloram působí především přes listy, v plevelných rostlinách je rozváděn jak do růstových vrcholů, tak i do kořenů. Nejlepší účinnosti přípravku je dosaženo při aplikaci před anebo krátce po vzejití plevelů. Předpokladem požadované účinnosti je dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený povrch půdy.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí preemergentně, tj. po zasetí před vzejitím rostlin řepky resp. do fáze, kdy děložní listy začínají pronikat nad povrch půdy (BBCH 00–09) anebo časně postemergentně, tj. od plně vyvinutých děložních listů až do 4. listu řepky (BBCH 10–14). Semena řepky by měla být zakryta min. 2 cm půdy. Doporučené množství vody: 200–300 l/ha.
V případě aplikace před vzejitím lze použít Gajus 2,5–3 l/ha v tank-mixu s herbicidem Command 36 CS v dávce 0,15–0,2 l/ha
k posílení účinku na brukvovité plevele (kokoška, penízek), ptačinec, rdesna a svízel přítulu.

Ke zvýšení jistoty účinku za méně příznivých aplikačních podmínek (zejména nedostatek půdní vláhy), lze Gajus použít PRE i CPOST v tank-mixu s dostupnými půdním smáčedly v souladu s jejich registrací.

Následné plodiny
V rámci normálního osevního postupu po sklizni řepky olejky ošetřené pre- anebo časně postemergentně není volba následných plodin omezena.

Náhradní plodiny
V případě, že dojde k předčasné likvidaci porostu řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 3 měsíce od aplikace a po hlubokém zpracování půdy (orbě) na podzim téhož roku vysévat obilniny.
Na jaře příštího roku lze v normálních termínech vysévat kukuřici, slunečnici a cukrovku. Řepka olejka může být vysévána po 4 měsících a hlubokém zpracování půdy (orbě) a ječmen jarní a bob po 6 měsících od aplikace a hlubokém zpracování půdy (orbě). Setí jílku je možné nejdříve po 1 roce od aplikace.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.