F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Dicopur M 750 Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých a vytrvalých dvouděložných plevelů v obilninách bez podsevu a v obilninách s podsevem jetele lučního, v semenných porostech trav, v jetelovinách, na loukách a pastvinách, v ovocných a okrasných školkách, révě vinné a na železnici.

• Účinnost na řadu jednoletých i vytrvalých dvouděložných plevelů
• Spolehlivé hubení pcháče, svlačce a přesličky
• Rychlý nástup účinku
• Možnost použití v jarních obilninách s podsevem jetele lučního
• Osvědčený tank-mix partner

Účinná látka
MCPA 750 g/l

Formulace
rozpustný koncentrát (SL)

Balení
1 l, 10 l

Působení přípravku
Dicopur M 750 obsahuje systémově působící MCPA. Účinná látka je přijímána převážně listy. Proniká do rostlinných pletiv, kde ovlivňuje dělení buněk, které způsobuje deformace stonků a listů a následně úhyn citlivých plevelů. Hubí dvouděložné jednoleté a některé vytrvalé plevele, jako např. pcháč oset či přesličku. Nejlepší účinnosti je dosahováno při aplikaci na aktivně rostoucí plevele ve fázi 2–4 pravých listů, při teplotách nad 10 °C. Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem.

Citlivé plevele
Kokoška pastuší tobolka, hořčice rolní, merlík bílý, penízek rolní, pěťour maloúborný, pcháč oset, pryskyřníky, přeslička rolní, ředkev ohnice, svlačec rolní, šťovíky

Středně citlivé plevele
Chrpa modrá, kolenec rolní, konopice polní, kopretina osenní, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, rozrazily

Odolné plevele
Heřmánky, kakosty, ptačinec, rdesna, svízel přítula, violky, zemědým lékařský

Dávkování a aplikace
Obilniny
Aplikace se provádí obvykle na jaře, postemergentně, od 4. listu obilniny do konce odnožování. Nejlepšího účinku proti pcháči osetu je dosahováno na začátku prodlužovacího růstu pcháče a výšce ca 20 cm.
V obilninách s podsevem se aplikace provádí v době, kdy má jetel vyvinuté 2 trojlístky.

Semenné porosty trav
Aplikace se provádí při výšce porostu 25–30 cm.

Louky, pastviny
Aplikace se provádí na jaře. Přípravek dobře hubí jitrocel, kakost luční, kokrhel, pampelišku, přesličku, pryskyřník, šťovík. Pryskyřník prudký je nejlépe huben při výšce 15 cm až do fáze poupat. V případě zkrmování je třeba dodržet uvedenou ochrannou lhůtu.

Jetel luční
Aplikace se provádí v prvním a dalším užitkovém roce na jaře nebo po seči. V případě zkrmování je třeba dodržet uvedenou ochrannou lhůtu.

Réva vinná
Aplikace proti svlačci rolnímu se provádí od poloviny července do konce srpna, a to při vysokém, výjimečně středním vedení révy. Postřik nesmí zasáhnout zelené části révy vinné!

Železnice

Přípravek se používá zejména k hubení přesličky rolní. V praxi je běžný tank-mix s přípravky na bázi glyphosate v souladu s jejich registrací.

Mísitelnost
V obilninách je přípravek mísitelný s celou řadou herbicidů, např. Aurora 40 WG, Biplay SX, Express 50 SX, Glean 75 PX, Lentipur 500 FW nebo přípravky na bázi fluroxypyru. Možné jsou kombinace s CCC, insekticidy nebo kapalným hnojivem DAM 390.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.