F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Battle Delta Etiketa Bezpečnostní list

Nová úroveň hubení chundelky metlice a psárky polní

• Dvě účinné látky s robustní dávkou/ha
• Jistota proti chundelce metlici
• Velmi dobrá účinnost proti psárce polní
• Hubení širokého spektra dvouděložných
• Dlouhé reziduální působení

Battle Delta je herbicid k podzimní ochraně obilnin proti chundelce metlici, psárce polní a širokému spektru dvouděložných plevelů.

Účinná látka
200 g/l diflufenican
400 g/l flufenacet

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Battle Delta je kombinovaný herbicid obsahující dvě účinné látky diflufenican a flufenacet, které se vzájemně velmi dobře doplňují v účinnosti. Přípravek má kontaktní listový a reziduální půdní účinnek. Působí na klíčící a vzcházející plevele a na vzešlé plevele v časných vývojových fázích.
Diflufenican (HRAC F1) je primárně absorbován rostlinami plevelů v době klíčení, sekundárně kořenovým systémem a listovou plochou. Při preemergentní aplikaci vytváří na povrchu půdy tenkou vrstvu, ve které jsou plevele hubeny během vzcházení. Při postemergentní aplikaci je nejúčinější na mladé rostlinky. Flufenacet (HRAC K3) proniká do půdy a je přijímán převážně kořeny a hypokotylem plevelných rostlin, v jejich pletivech je pak rozváděn do růstových vrcholů.
Diflufenican je účinný především proti dvouděložným plevelům, flufenacet převážně proti travám. Vysoký obsah flufenacetu v přípravku resp. v doporučené hektarové dávce je předpokladem výborné účinnosti na chundelku metlici a velmi dobrého účinku proti psárce polní. Reziduální působení přípravku, které zabraňuje vzcházení nových plevelů je až 6 měsíců. Předpokladem dobré účinnosti je dostatečná půdní vlhkost.

Citlivé plevele
Chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní (v dávce 0,6 l/ha), drchnička rolní, heřmánky, hluchavky, hořčice rolní, kakosty, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, lebeda rozkladitá, mák vlčí, mléč rolní, opletka obecná, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý (v dávce 0,6 l/ha), rozrazil perský, rozrazil polní, svízel přítula, violky, výdrol řepky, zemědým lékařský (v dávce 0,6 l/ha)

Méně citlivé
Jílky, sveřepy (vše v dávce 0,6 l/ha), chrpa modrá

Odolné plevele
Pýr plazivý, vydrvalé dvouděložné plevele

Doporučení pro aplikaci
Battle Delta je registrován ve všech druzích ozimých obilnin s výjimkou ovsa.
Přípravek lze aplikovat preemergentně i postemergentně až do začátku odnožování. Nejlepších výsledků je dosahováno při časné postemergentní aplikaci ve fázi 1–3 listů obilniny (BBCH 11–13), kdy plevele vzchází a nejsou přerostlé.

Dávkování
Chundelka metlice,
dvouděložné plevele: 0,5 l/ha
Psárka polní, chundelka metlice,
dvouděložné plevele: 0,6 l/ha
Pro posílení účinku na přerůstající dvouděložné plevele včetně výdrolu řepky lze použít tank-mix s herbicidem Glean 75 PX, který se použije v dávce 5–7 g/ha.

Battle Delta při použití v plné dávce
0,6 l/ha vykazuje významnou vedlejší účinnost na sveřepy.

Doporučené množství vody:
200–300 l/ha
Přípravek je mísitelný s běžně používanými insekticidy (Fury 10 EW, Nexide) a herbicidy (Aurora 40 WG, Glean 75 PX) v povolených dávkách. V případě tank-mix kombinací je třeba předem odzkoušet vzájemnou mísitelnost použitých přípravků.

Při postemergentní aplikaci nelze ošetřovat porosty oslabené či mechanicky poškozené, nedostatečně hluboko zaseté nebo stresované poklesem teplot, nadměrnými srážkami případně kombinací několika různých stresových faktorů.

Následné plodiny
V rámci normálního osevního postupu lze po sklizni obilniny vysévat jakoukoli následnou plodinu. V případě obilnin (zejména ječmene), řepky a hořčice je třeba provést orbu.

Náhradní plodiny
V případě zaorávky plodiny lze na jaře po orbě jako náhradní plodinu vysévat kukuřici, hrách, pšenici jarní, ječmen jarní. Mezi aplikací a výsevem musí uplynout nejméně 100 dní.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.