F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Circuit Sync TEC Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných
a jednoletých lipnicovitých plevelů v řepce olejce ozimé

• Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům a citlivým plevelným travám
• Velmi dobrá selektivita
• Dlouhodobé působení
• Bezproblémovost pro následné plodiny
• Kompletní herbicidní ošetření bez nutnosti použití tank-mixu

Účinná látka
clomazone 40 g/l
metazachlor 300 g/l

Formulace
suspenze kapsulí (CS)

Balení
5 l

Působení přípravku
Circuit Sync TEC obsahuje účinné látky clomazone (HRAC F3) a metazachlor (HRAC K3). Clomazone proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Plevele během několika dnů žloutnou, vybělují a následně hynou. Metazachlor je přijímán především kořenovým systémem během vzcházení, po vzejití plevelných rostlin je částečně absorbován také listy. Citlivé plevele, které jsou v době ošetření již vzešlé, hubí do fáze děložních listů. Synergický efekt dvou účinných látek umožňuje hubení širokého plevelného spektra. Předpokladem požadované účinnosti je dostatečná půdní vlhkost. Inovativní formulace Sync TEC, kdy obě účinné látky jsou obsaženy vždy v jedné kapsuli, umožňuje jejich synchronní dostupnost v místě působení, vedoucí k zajištění vysokého stupně účinku.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele
Svízel přítula, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, úhorník mnohodílný, rozrazily, ptačinec žabinec, chrpa modrá, pomněnka rolní, chundelka metlice, lipnice roční

Středně citlivé plevele
Mák vlčí, kakosty, violky, merlík bílý

Odolné plevele
Výdrol obilnin, vytrvalé plevele

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí preemergentně, a to nejpozději do 3 dnů po zasetí, v dávce 2,5 l/ha a 200–400 l vody/ha. Předpokladem požadované účinnosti a selektivity je kvalitní příprava půdy bez hrud a rostlinných zbytků a dodržení správné hloubky setí. Aplikace se nedoporučuje na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách. Po vydatných deštích krátce po aplikaci může na lehkých půdách ojediněle dojít k vybělení částí rostlin. Tyto projevy jsou přechodné a nemají negativní vliv na další růst a výnos řepky. K podpoře účinnosti i za méně příznivých podmínek (déle trvající sucho po aplikaci) se v praxi osvědčilo použití plné dávky herbicidu Circuit Sync TEC v tank-mixu s vhodným půdním smáčedlem v doporučené dávce či koncentraci.

Následné plodiny
V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena. Kultivace půdy dále snižuje riziko případného poškození následných plodin.

Náhradní plodiny
V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 6 týdnů od aplikace a zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm vysévat na podzim obilniny. Na jaře lze jako náhradní plodiny pěstovat obilniny, jarní řepku, hrách, bob, kukuřici, len a brambory. I v tomto případě se doporučuje zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.